وزن توری پرسی

قطر مفتول (mm)چشمه(cm)وزن یک متر مربع(kg)
3 2.53.750
34.3 3.000
3.52.55.800
3.54.33.000
3.64.23.500
445.100
44.34.500
44.54.450
4.63.27.500
4.655.500
53.29.000
53.29.000
6411.000
658.500