قیمت روز میلگرد در بازار

قیمت میلگرد آریا ذوب

قیمت میلگرد آریاذوب آخرین بروزرسانی : 26 تیر 1401

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 آریا ذوبشاخه آجدارA25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 آریا ذوبشاخه آجدارA27کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 آریا ذوبشاخه آجدارA310کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 آریا ذوبشاخه آجدارA314کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 آریا ذوبشاخه آجدارA318.5کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 آریا ذوبشاخه آجدارA323.5کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 آریا ذوبشاخه آجدارA329کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 آریا ذوبشاخه آجدارA334.2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 آریا ذوبشاخه آجدارA344.2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 آریا ذوبشاخه آجدارA350کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 آریا ذوبشاخه آجدارA355کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA24.2کیلوگرم184000
میلگرد 10 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA26.5کیلوگرم182000
میلگرد 12 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA39.8کیلوگرم182000
میلگرد 14 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA313.7کیلوگرم178000
میلگرد 16 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA318کیلوگرم178000
میلگرد 18 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA322.7کیلوگرم178000
میلگرد 20 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA328کیلوگرم178000
میلگرد 22 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA334کیلوگرم178000
میلگرد 25 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA344.2کیلوگرم178000
میلگرد 28 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA355.5کیلوگرم178000
میلگرد 32 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA371کیلوگرم178000

قیمت میلگرد ارگ تبریز

قیمت میلگرد ارگ تبریز آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 ارگ تبریزشاخه آجدارA310.5کیلوگرم-
میلگرد 10 ارگ تبریزشاخه آجدارA314.5کیلوگرم-
میلگرد 12 ارگ تبریزشاخه آجدارA318کیلوگرم174000
میلگرد 14 ارگ تبریزشاخه آجدارA323.5کیلوگرم-
میلگرد 16 ارگ تبریزشاخه آجدارA329کیلوگرم167000
میلگرد 18 ارگ تبریزشاخه آجدارA335کیلوگرم167000
میلگرد 20 ارگ تبریزشاخه آجدارA349.5کیلوگرم167000
میلگرد 22 ارگ تبریزشاخه آجدارA349.5کیلوگرم-
میلگرد 25 ارگ تبریزشاخه آجدارA349.5کیلوگرم-
میلگرد 28 ارگ تبریزشاخه آجدارA349.5کیلوگرم-
میلگرد 32 ارگ تبریزشاخه آجدارA349.5کیلوگرم-

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر آخرین بروزرسانی : 28 تیر 1401

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA24.4کیلوگرم174000
میلگرد 10 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA26.8کیلوگرم171500
میلگرد 10 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA39.8کیلوگرم173000
میلگرد 12 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA39.8کیلوگرم171500
میلگرد 14 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA313.5کیلوگرم169000
میلگرد 16 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA318کیلوگرم169000
میلگرد 18 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA324کیلوگرم169000
میلگرد 20 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA328کیلوگرم169000
میلگرد 22 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA334کیلوگرم169000
میلگرد 25 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA343کیلوگرم169000
میلگرد 28 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA355کیلوگرم169000
میلگرد 32 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA372کیلوگرم169000

قیمت میلگرد بافق یزد

قیمت میلگرد بافق یزد آخرین بروزرسانی : 28 تیر 1401

سایز میلگرد حالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 بافق یزدشاخه آجدارA34.5کیلوگرم180000
میلگرد 10 بافق یزدشاخه آجدارA37.44کیلوگرم176000
میلگرد 12 بافق یزدشاخه آجدارA310.68کیلوگرم175000
میلگرد 14 بافق یزدشاخه آجدارA314.5کیلوگرم170300
میلگرد 16 بافق یزدشاخه آجدارA318.9کیلوگرم170300
میلگرد 18 بافق یزدشاخه آجدارA323.9کیلوگرم169000
میلگرد 20 بافق یزدشاخه آجدارA329.6کیلوگرم169000
میلگرد 22 بافق یزدشاخه آجدارA335.64کیلوگرم169000
میلگرد 25 بافق یزدشاخه آجدارA345.6کیلوگرم169000
میلگرد 28 بافق یزدشاخه آجدارA358کیلوگرم169000
میلگرد 32 بافق یزدشاخه آجدارA373کیلوگرم169000
میلگرد 14 بافق یزدشاخه آجدارA416کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد حسن رود

قیمت میلگرد حسن رود آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 حسن رودشاخه آجدارA24.3کیلوگرم182000
میلگرد 10 حسن رودشاخه آجدارA26.9کیلوگرم175000
میلگرد 12 حسن رودشاخه آجدارA310کیلوگرم173000
میلگرد 14 حسن رودشاخه آجدارA313.8کیلوگرم170000
میلگرد 16 حسن رودشاخه آجدارA318کیلوگرم170000
میلگرد 18 حسن رودشاخه آجدارA322.5کیلوگرم170000
میلگرد 20 حسن رودشاخه آجدارA328کیلوگرم170000

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد خرمدشت آخرین بروزرسانی : 28 تیر 1401

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA35کیلوگرم182000
میلگرد 10 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA27.4کیلوگرم170000
میلگرد 10 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA37.4کیلوگرم173000
میلگرد 12 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA210.5کیلوگرم170000
میلگرد 12 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA310.5کیلوگرم173000
میلگرد 14 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA314کیلوگرم169000
میلگرد 16 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA318کیلوگرم169000
میلگرد 18 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA323کیلوگرم169000
میلگرد 20 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA329کیلوگرم169000
میلگرد 22 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA334کیلوگرم169000
میلگرد 25 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA345کیلوگرم169000
میلگرد 28 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA357کیلوگرم169000

قیمت میلگرد روهینا جنوب

قیمت میلگرد روهینا جنوب آخرین بروزرسانی : 26 تیر 1401

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA34.6کیلوگرم-
میلگرد 10 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA37.3کیلوگرم-
میلگرد 12 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA310.3کیلوگرم-
میلگرد 14 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA314.2کیلوگرم-
میلگرد 16 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA318.5کیلوگرم179000
میلگرد 18 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA323.2کیلوگرم-
میلگرد 20 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA329کیلوگرم178000
میلگرد 22 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA335کیلوگرم-
میلگرد 25 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA345کیلوگرم-
میلگرد 28 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA357کیلوگرم178000
میلگرد 32 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA374کیلوگرم-

قیمت میلگرد ابرکوه یزد

قیمت میلگرد ابرکوه یزد آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA37.6کیلوگرم172500
میلگرد 12 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA310.7کیلوگرم170500
میلگرد 14 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA314.6کیلوگرم169000
میلگرد 16 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA320کیلوگرم167500
میلگرد 18 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA324.5کیلوگرم166500
میلگرد 20 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA329.5کیلوگرم166500
میلگرد 22 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA337کیلوگرم166500
میلگرد 25 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA347کیلوگرم166500
میلگرد 28 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA357کیلوگرم166500
میلگرد 32 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA375کیلوگرم166500

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان آخرین بروزرسانی : 30 تیر 1401

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA24.8کیلوگرم175000
میلگرد 10 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA27.5کیلوگرم173000
میلگرد 12 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA211کیلوگرم173000

قیمت میلگرد

شاهین فلز سپاهان علاوه بر فروش و عرضه محصولات تولیدی در کارخانه این مجموعه، میلگرد را از انبار اصفهان و درب کلیه کارخانجات کشور مستقیما برای خریداران و مشتریان ارسال می کند.

ما انواع میلگرد آجدار و ساده را با بهترین قیمت موجود در بازار آهن، به صورت عمده و خرده و با توجه به سفارش خریدار در سریع ترین زمان ممکن برای مشتریان ارسال می کنیم.

در صورتی که قصد خرید میلگرد از انبار شاهین فلز سپاهان یا نیاز به استعلام قیمت این محصول درب کارخانه را دارید، می توانید با کارشناس فروش شرکت تماس بگیرید.

چنانچه امکان برقراری تماس تلفنی برای شما وجود ندارد، می توانید از طریق فرم سفارش آنلاین، درخواست خود را در اختیار ما قرار دهید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

خیر. کارخانه شاهین فلز سپاهان تولید کننده انواع پروفیل آهن می‌باشد. این مجموعه تولیدی بازرگانی، نمایندگی فروش میلگرد کلیه کارخانجات ایران را در اختیار دارد.

خریداران می‌توانند هم بصورت تلفنی و هم بصورت آنلاین سفارش خود را برای کارشناسان فروش ارسال نمایند. پس از بررسی سفارش، پیش فاکتور صادر و برای مشتری ارسال می‌گردد. پس از پرداخت و تسویه حساب، میلگردهای خریداری شده به محل مشتری ارسال می‌شود.

 

بله کلیه قیمت‌های درج شده، مستقیما از دفتر فروش کارخانه‌ها استعلام شده و کاملا بروز می‌باشند. با توجه به نوسانات موجود در بازار، خرید میلگرد نیاز به دریافت تاییدیه قیمت از کارشناس دفتر فروش دارد.

نوسانات قیمت میلگرد امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

➖ 🔺 میلگرد کارخانه‌های مختلف سراسر کشور : قیمت میلگرد اکثر کارخانه ها ثابت و برخی در بازه 50 تا 100 تومان افزایشی اعلام شد.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد

بازار آهن آلات ایران رفتاری تقریبا مشابه به بازارهای مالی مانند ارز و طلا از خود نشان می‌دهد. همانطور که عوامل تاثیرگذار متعددی باعث ایجاد نوسان در نرخ طلا و ارزهای رایج مثل دلار و یورو و بتازگی رمزارزها می‌شود، قیمت میلگرد در بازار آهن نیز، از این قائده مستثنی نیست. 

البته در مقاطع فولادی قیمت محصولات پایه مثل سنگ آهن و شمش فولاد تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده آنها می‌گذارد. اما عوامل دیگری چون قیمت ارز، اخبار، هیجانات موجود در بازار نیز می‌توانند بصورت مستقیم بر روی قیمت روز میلگرد اثرگذار باشند.

کلیه کارخانه های ایران

شرکت شاهین فلز سپاهان، میلگرد کلیه کارخانجات تولید کننده در ایران را به متقاضیان خرید این محصول ارائه می کند.

انواع میلگرد

ما میلگرد را به صورت شاخه و کلاف آجدار و ساده در سایزهای متنوع و استانداردهای موجود، عرضه می کنیم.

قیمت مناسب

قیمت مناسب، دغدغه کلیه فعالین حوزه ساختمان و مصرف کنندگان نهایی می باشد. لیست خود را ارسال و یک خرید ایده آل را با ما تجربه نمایید.

ارائه فاکتور رسمی

این شرکت در قبال خرید شما، فاکتور رسمی و قانونی صادر و ارائه می کند. شاهین فلز سپاهان دارای شماره ثبتی ۵۶۰۷۴ می باشد.

آشنایی با میلگرد

قیمت میلگردمیلگرد به عنوان یکی از مهمترین محصولات فولادی دایره مصرف فراوانی دارد. به همین دلیل قبل از اقدام به خرید باید اطلاعات کافی درباره این مقطع داشته باشیم و با توجه به موارد مصرف، میلگرد مناسب را خریداری کنیم.

در ادامه قصد داریم به توضیحات بیشتری در خصوص این محصول پرکاربرد بپردازیم. اطلاع از مشخصات و ویژگی های فنی میلگرد به خرید بهتر شما کمک می کند.

انواع میلگرد

میلگرد به انواع آجدار، ساده و کلاف دسته بندی می شود.

میلگرد آجدار

این میله فولادی در سرتاسر سطح خود برجستگی هایی در اشکال مختلف دارد، که به آن آج گفته می شود. آج میلگرد به افزایش مقاومت فشاری بتن و در نتیجه بالا بردن استحکام کل سازه منجر می شود.

میلگرد ساده

این مقطع بر خلاف میلگرد آجدار در سطح رویی خود برجستگی نداشته و سطحی صاف و صیقلی دارد. کاربرد آن بیشتر در صنایع است و در پروژه های عمرانی مصرف کمتری دارد.

میلگرد کلاف

همانطور که از اسم آن مشخص است این میلگرد به صورت کلاف پیچ شده است و در انواع ساده و آجدار وجود دارد. از این میلگرد بیشتر در سقف سازه ها استفاده می شود.

انواع میلگرد با توجه به گرید آن

میلگردها با توجه به گریدشان به مدل های مختلف A1 A2، A3 و A4 تقسیم می شوند. گریدها بیان کننده نوع آج میلگرد هستند.

  • میلگرد A1 : دارای سطح صاف و صیقلی و بدون آج بوده و با نام میلگرد نرم نیز معروف است. این مقطع خاصیت انعطاف و جوش پذیری بالایی دارد و برای جوشکاری و آهنگری مناسب است.
  • میلگرد A2 : از نوع آجدار بوده و شکل آج آن به صورت مارپیچی می باشد.
    از ویژگی های فنی این میلگرد اینکه انعطاف، خمش و سختی در آن به میزان متوسطی وجود دارد و غالبا برای خاموت زنی و یا بخش های شکل پذیر سازه ها مصرف می شود. میلگرد A2 که با نام آج 340 معروف است برای عملیات جوشکاری توصیه نمی شود.
  • میلگرد A3 : دارای آج های جناغی شکل است. این میلگرد میزان سختی زیادی داشته و در گروه محصولات خشک قرار می گیرد. میزان انعطاف پذیری و خمش این نوع در مقایسه با A2 پایین تر است. به همین خاطر میلگرد A3 برای عملیات جوشکاری و آهنگری ممنوع است اما به خاطر میزان مقاومت بالای خود در فونداسیون سازه و ستون ها بسیار کاربرد دارد. این مقطع با نام آج 400 شناخته می شود.
  • میلگرد A4 : این میلگرد آجدار با نام میلگرد مرکب و در استاندارد ملی با نام آج 500 شهرت دارد. کاربرد این نوع میلگرد در ساخت و ساز و برج سازی است.

اندازه و قطر میلگرد

همانطور که می دانیم میلگردها در اندازه های متنوعی تولید می شوند. به عنوان مثال وقتی از میلگرد 14 یا میلگرد 16 یاد می شود، منظور از عدد ذکر شده قطر میلگرد است. به طور کلی اندازه و قطر میلگردهای موجود در بازار ایران از 8 شروع شده و تا 40 mm می رسد.
کارخانجات مختلف ممکن است میلگرد را تنها در تعدادی از سایزها تولید کنند.

کیفیت و استاندارد میلگرد

در خصوص کیفیت میلگرد باید گفت که تمامی کارخانجات بر اساس استاندارد ملی اقدام به ساخت میلگرد می کنند. اما با توجه به کیفیت مواد اولیه و یا شمش خریداری شده، همچنین با توجه به شیوه تولید هر کارخانه، امکان تفاوت در کیفیت محصولات وجود دارد.

در میان کارخانجات مختلف، میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان به عنوان بهترین میلگرد شناخته می شود. علاوه بر این اگر دو اصطلاح میلگرد سبک و سنگین به گوشتان خورده باشد اطلاع از معنای آن خالی از لطف نیست.

میلگرد سبک به میلگردی گفته می شود که وزن آن از وزن استاندارد کمتر باشد و در نتیجه محصول کیفیت پایین تری دارد و میلگرد سنگین به میلگردی می گویند که وزن آن از مطابق با وزن استاندارد باشد و محصول تولیدی کیفیت بالایی داد.

محاسبه وزن میلگرد آجدار

فرم سفارش آنلاین میلگرد

مطالب مرتبط با میلگرد