قیمت روز میلگرد در بازار

قیمت میلگرد آذر امین

قیمت میلگرد آذر امین آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 آذر فولاد امینشاخه آجدارA24.41کیلوگرم172000
میلگرد 10 آذر فولاد امینشاخه آجدارA27کیلوگرم170000
میلگرد 8 آذر فولاد امینشاخه آجدارA34.700کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 آذر فولاد امینشاخه آجدارA37.300کیلوگرم172000
میلگرد 12 آذر فولاد امینشاخه آجدارA310.13کیلوگرم170000
میلگرد 14 آذر فولاد امینشاخه آجدارA313.9کیلوگرم168000
میلگرد 16 آذر فولاد امینشاخه آجدارA318.13کیلوگرم168000
میلگرد 18 آذر فولاد امینشاخه آجدارA323کیلوگرم168000
میلگرد 20 آذر فولاد امینشاخه آجدارA328.3کیلوگرم168000
میلگرد 22 آذر فولاد امینشاخه آجدارA334.2کیلوگرم168000
میلگرد 25 آذر فولاد امینشاخه آجدارA344.6کیلوگرم168000
میلگرد 28 آذر فولاد امینشاخه آجدارA356کیلوگرم168000
میلگرد 32 آذر فولاد امینشاخه آجدارA373کیلوگرم168000

قیمت میلگرد شاهین بناب

قیمت میلگرد شاهین بناب آخرین بروزرسانی : 28 تیر 1401

سایز میلگردحالتآنالیز  وزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 شاهین بنابشاخه آجدارA24.55کیلوگرم179000
میلگرد 10 شاهین بنابشاخه آجدارA27.19کیلوگرم176000
میلگرد 12 شاهین بنابشاخه آجدارA310.37کیلوگرم176000
میلگرد 14 شاهین بنابشاخه آجدارA314.12کیلوگرم173000
میلگرد 16 شاهین بنابشاخه آجدارA318.53کیلوگرم173000
میلگرد 18 شاهین بنابشاخه آجدارA323.46کیلوگرم173000
میلگرد 20 شاهین بنابشاخه آجدارA328.98کیلوگرم173000
میلگرد 22 شاهین بنابشاخه آجدارA334.96کیلوگرم173000
میلگرد 25 شاهین بنابشاخه آجدارA345.16کیلوگرم173000
میلگرد 28 شاهین بنابشاخه آجدارA356.66کیلوگرم173000
میلگرد 32 شاهین بنابشاخه آجدارA374.2کیلوگرم173000

قیمت میلگرد هشترود

قیمت میلگرد هشترود آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 هشترودشاخه آجدارA24.3کیلوگرم183000
میلگرد 10 هشترودشاخه آجدارA26.5کیلوگرم180000
میلگرد 12 هشترودشاخه آجدارA39.5کیلوگرم180000
میلگرد 14 هشترودشاخه آجدارA312.8کیلوگرم169500
میلگرد 16 هشترودشاخه آجدارA317کیلوگرم169500
میلگرد 18 هشترودشاخه آجدارA322کیلوگرم169500
میلگرد 20 هشترودشاخه آجدارA327کیلوگرم169500
میلگرد 22 هشترودشاخه آجدارA323کیلوگرم169500

قیمت میلگرد پرشین فولاد

قیمت میلگرد پرشین فولاد آخرین بروزرسانی : 28 تیر 1401

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 پرشین فولادشاخه آجدارA37.5کیلوگرم179000
میلگرد 12 پرشین فولادشاخه آجدارA311کیلوگرم177000
میلگرد 14 پرشین فولادشاخه آجدارA314کیلوگرم175500
میلگرد 16 پرشین فولادشاخه آجدارA318کیلوگرم175000
میلگرد 18 پرشین فولادشاخه آجدارA324کیلوگرم175000
میلگرد 20 پرشین فولادشاخه آجدارA329کیلوگرم175000
میلگرد 22 پرشین فولادشاخه آجدارA334کیلوگرم175000
میلگرد 25 پرشین فولادشاخه آجدارA345کیلوگرم175000
میلگرد 28 پرشین فولادشاخه آجدارA357کیلوگرم175500
میلگرد 32 پرشین فولادشاخه آجدارA374کیلوگرم175500

قیمت میلگرد تیکمه داش

قیمت میلگرد تیکمه داش آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA24.5کیلوگرم172500
میلگرد 10 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA27کیلوگرم169500
میلگرد 8 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA34.5کیلوگرم176500
میلگرد 10 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA37کیلوگرم173500
میلگرد 12 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA310کیلوگرم169500
میلگرد 14 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA313کیلوگرم168500
میلگرد 16 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA318.5کیلوگرم168500
میلگرد 18 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA323کیلوگرم168500
میلگرد 20 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA328.5کیلوگرم168500
میلگرد 22 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA334.5کیلوگرم168500
میلگرد 25 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA344.5کیلوگرم168500
میلگرد 28 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA356.5کیلوگرم168500
میلگرد 32 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA374کیلوگرم168500

قیمت میلگرد درپاد تبریز

قیمت میلگرد درپاد تبریز آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 درپاد تبریزشاخه آجدارA24.2کیلوگرم177000
میلگرد 10 درپاد تبریزشاخه آجدارA27.2کیلوگرم175500
میلگرد 12 درپاد تبریزشاخه آجدارA311کیلوگرم175500
میلگرد 14 درپاد تبریزشاخه آجدارA315کیلوگرم172000
میلگرد 16 درپاد تبریزشاخه آجدارA320کیلوگرم172000
میلگرد 18 درپاد تبریزشاخه آجدارA325کیلوگرم172000
میلگرد 20 درپاد تبریزشاخه آجدارA330کیلوگرم172000
میلگرد 22 درپاد تبریزشاخه آجدارA337کیلوگرم172000

قیمت میلگرد میانه

قیمت میلگرد میانه آخرین بروزرسانی : 26 تیر 1401

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 میانهشاخه آجدارA38کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 میانهشاخه آجدارA311کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 میانهشاخه آجدارA315کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 میانهشاخه آجدارA320کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 میانهشاخه آجدارA325کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 میانهشاخه آجدارA330کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 میانهشاخه آجدارA337کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 میانهشاخه آجدارA347کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 میانهشاخه آجدارA358کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 میانهشاخه آجدارA375کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد نورد سمنان

قیمت میلگرد نورد سمنان آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سمنانشاخه آجدار A34.8کیلوگرم183000
میلگرد 10 سمنانشاخه آجدارA37.2کیلوگرم175000
میلگرد 12 سمنانشاخه آجدارA310.2کیلوگرم-
میلگرد 8 سمنانشاخه آجدارA28کیلوگرم-
میلگرد 10 سمنانشاخه آجدارA210کیلوگرم-

قیمت میلگرد کیان ابهر

قیمت میلگرد کیان ابهر آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401

سایزحالتآنالیزوزن هر ساخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 کیان ابهرشاخه آجدارA25کیلوگرم177000
میلگرد 10 کیان ابهرشاخه آجدارA27کیلوگرم168000
میلگرد 12 کیان ابهرشاخه آجدارA210کیلوگرم168000
میلگرد 10 کیان ابهرشاخه آجدارA37کیلوگرم-
میلگرد 12 کیان ابهرشاخه آجدارA310کیلوگرم-
میلگرد 14 کیان ابهرشاخه آجدارA314.5کیلوگرم167000
میلگرد 16 کیان ابهرشاخه آجدارA318کیلوگرم167000
میلگرد 18 کیان ابهرشاخه آجدارA323کیلوگرم167000
میلگرد 20 کیان ابهرشاخه آجدارA329.5کیلوگرم167000
میلگرد 22 کیان ابهرشاخه آجدارA334کیلوگرم167000
میلگرد 25 کیان ابهرشاخه آجدارA343کیلوگرم167000
میلگرد 28 کیان ابهرشاخه آجدارA362کیلوگرم167000

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان آخرین بروزرسانی : 28 تیر 1401

سایز مبلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت(ریال)
میلگرد 10 جهان فولاد سیرجانشاخه آجدارA37.2کیلوگرم172000
میلگرد 12 جهان فولاد سیرجانشاخه آجدارA310.4کیلوگرم170000
میلگرد 14 جهان فولاد سیرجانشاخه آجدارA314.2کیلوگرم168000
میلگرد 16 جهان فولاد سیرجانشاخه آجدارA318.7کیلوگرم168000
میلگرد 18 جهان فولاد سیرجانشاخه آجدارA323.5کیلوگرم166000
میلگرد 20 جهان فولاد سیرجانشاخه آجدارA328.9کیلوگرم166000
میلگرد 22 جهان فولاد سیرجانشاخه آجدارA334.6کیلوگرم166000
میلگرد 25 جهان فولاد سیرجانشاخه آجدارA345.1کیلوگرم166000
میلگرد 28 جهان فولاد سیرجانشاخه آجدارA356.4کیلوگرم166000
میلگرد 32 جهان فولاد سیرجانشاخه آجدارA373.5کیلوگرم166000

قیمت میلگرد

شاهین فلز سپاهان علاوه بر فروش و عرضه محصولات تولیدی در کارخانه این مجموعه، میلگرد را از انبار اصفهان و درب کلیه کارخانجات کشور مستقیما برای خریداران و مشتریان ارسال می کند.

ما انواع میلگرد آجدار و ساده را با بهترین قیمت موجود در بازار آهن، به صورت عمده و خرده و با توجه به سفارش خریدار در سریع ترین زمان ممکن برای مشتریان ارسال می کنیم.

در صورتی که قصد خرید میلگرد از انبار شاهین فلز سپاهان یا نیاز به استعلام قیمت این محصول درب کارخانه را دارید، می توانید با کارشناس فروش شرکت تماس بگیرید.

چنانچه امکان برقراری تماس تلفنی برای شما وجود ندارد، می توانید از طریق فرم سفارش آنلاین، درخواست خود را در اختیار ما قرار دهید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

خیر. کارخانه شاهین فلز سپاهان تولید کننده انواع پروفیل آهن می‌باشد. این مجموعه تولیدی بازرگانی، نمایندگی فروش میلگرد کلیه کارخانجات ایران را در اختیار دارد.

خریداران می‌توانند هم بصورت تلفنی و هم بصورت آنلاین سفارش خود را برای کارشناسان فروش ارسال نمایند. پس از بررسی سفارش، پیش فاکتور صادر و برای مشتری ارسال می‌گردد. پس از پرداخت و تسویه حساب، میلگردهای خریداری شده به محل مشتری ارسال می‌شود.

 

بله کلیه قیمت‌های درج شده، مستقیما از دفتر فروش کارخانه‌ها استعلام شده و کاملا بروز می‌باشند. با توجه به نوسانات موجود در بازار، خرید میلگرد نیاز به دریافت تاییدیه قیمت از کارشناس دفتر فروش دارد.

نوسانات قیمت میلگرد امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

➖ 🔺 میلگرد کارخانه‌های مختلف سراسر کشور : قیمت میلگرد اکثر کارخانه ها ثابت و برخی در بازه 50 تا 100 تومان افزایشی اعلام شد.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد

بازار آهن آلات ایران رفتاری تقریبا مشابه به بازارهای مالی مانند ارز و طلا از خود نشان می‌دهد. همانطور که عوامل تاثیرگذار متعددی باعث ایجاد نوسان در نرخ طلا و ارزهای رایج مثل دلار و یورو و بتازگی رمزارزها می‌شود، قیمت میلگرد در بازار آهن نیز، از این قائده مستثنی نیست. 

البته در مقاطع فولادی قیمت محصولات پایه مثل سنگ آهن و شمش فولاد تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده آنها می‌گذارد. اما عوامل دیگری چون قیمت ارز، اخبار، هیجانات موجود در بازار نیز می‌توانند بصورت مستقیم بر روی قیمت روز میلگرد اثرگذار باشند.

کلیه کارخانه های ایران

شرکت شاهین فلز سپاهان، میلگرد کلیه کارخانجات تولید کننده در ایران را به متقاضیان خرید این محصول ارائه می کند.

انواع میلگرد

ما میلگرد را به صورت شاخه و کلاف آجدار و ساده در سایزهای متنوع و استانداردهای موجود، عرضه می کنیم.

قیمت مناسب

قیمت مناسب، دغدغه کلیه فعالین حوزه ساختمان و مصرف کنندگان نهایی می باشد. لیست خود را ارسال و یک خرید ایده آل را با ما تجربه نمایید.

ارائه فاکتور رسمی

این شرکت در قبال خرید شما، فاکتور رسمی و قانونی صادر و ارائه می کند. شاهین فلز سپاهان دارای شماره ثبتی ۵۶۰۷۴ می باشد.

آشنایی با میلگرد

قیمت میلگردمیلگرد به عنوان یکی از مهمترین محصولات فولادی دایره مصرف فراوانی دارد. به همین دلیل قبل از اقدام به خرید باید اطلاعات کافی درباره این مقطع داشته باشیم و با توجه به موارد مصرف، میلگرد مناسب را خریداری کنیم.

در ادامه قصد داریم به توضیحات بیشتری در خصوص این محصول پرکاربرد بپردازیم. اطلاع از مشخصات و ویژگی های فنی میلگرد به خرید بهتر شما کمک می کند.

انواع میلگرد

میلگرد به انواع آجدار، ساده و کلاف دسته بندی می شود.

میلگرد آجدار

این میله فولادی در سرتاسر سطح خود برجستگی هایی در اشکال مختلف دارد، که به آن آج گفته می شود. آج میلگرد به افزایش مقاومت فشاری بتن و در نتیجه بالا بردن استحکام کل سازه منجر می شود.

میلگرد ساده

این مقطع بر خلاف میلگرد آجدار در سطح رویی خود برجستگی نداشته و سطحی صاف و صیقلی دارد. کاربرد آن بیشتر در صنایع است و در پروژه های عمرانی مصرف کمتری دارد.

میلگرد کلاف

همانطور که از اسم آن مشخص است این میلگرد به صورت کلاف پیچ شده است و در انواع ساده و آجدار وجود دارد. از این میلگرد بیشتر در سقف سازه ها استفاده می شود.

انواع میلگرد با توجه به گرید آن

میلگردها با توجه به گریدشان به مدل های مختلف A1 A2، A3 و A4 تقسیم می شوند. گریدها بیان کننده نوع آج میلگرد هستند.

  • میلگرد A1 : دارای سطح صاف و صیقلی و بدون آج بوده و با نام میلگرد نرم نیز معروف است. این مقطع خاصیت انعطاف و جوش پذیری بالایی دارد و برای جوشکاری و آهنگری مناسب است.
  • میلگرد A2 : از نوع آجدار بوده و شکل آج آن به صورت مارپیچی می باشد.
    از ویژگی های فنی این میلگرد اینکه انعطاف، خمش و سختی در آن به میزان متوسطی وجود دارد و غالبا برای خاموت زنی و یا بخش های شکل پذیر سازه ها مصرف می شود. میلگرد A2 که با نام آج 340 معروف است برای عملیات جوشکاری توصیه نمی شود.
  • میلگرد A3 : دارای آج های جناغی شکل است. این میلگرد میزان سختی زیادی داشته و در گروه محصولات خشک قرار می گیرد. میزان انعطاف پذیری و خمش این نوع در مقایسه با A2 پایین تر است. به همین خاطر میلگرد A3 برای عملیات جوشکاری و آهنگری ممنوع است اما به خاطر میزان مقاومت بالای خود در فونداسیون سازه و ستون ها بسیار کاربرد دارد. این مقطع با نام آج 400 شناخته می شود.
  • میلگرد A4 : این میلگرد آجدار با نام میلگرد مرکب و در استاندارد ملی با نام آج 500 شهرت دارد. کاربرد این نوع میلگرد در ساخت و ساز و برج سازی است.

اندازه و قطر میلگرد

همانطور که می دانیم میلگردها در اندازه های متنوعی تولید می شوند. به عنوان مثال وقتی از میلگرد 14 یا میلگرد 16 یاد می شود، منظور از عدد ذکر شده قطر میلگرد است. به طور کلی اندازه و قطر میلگردهای موجود در بازار ایران از 8 شروع شده و تا 40 mm می رسد.
کارخانجات مختلف ممکن است میلگرد را تنها در تعدادی از سایزها تولید کنند.

کیفیت و استاندارد میلگرد

در خصوص کیفیت میلگرد باید گفت که تمامی کارخانجات بر اساس استاندارد ملی اقدام به ساخت میلگرد می کنند. اما با توجه به کیفیت مواد اولیه و یا شمش خریداری شده، همچنین با توجه به شیوه تولید هر کارخانه، امکان تفاوت در کیفیت محصولات وجود دارد.

در میان کارخانجات مختلف، میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان به عنوان بهترین میلگرد شناخته می شود. علاوه بر این اگر دو اصطلاح میلگرد سبک و سنگین به گوشتان خورده باشد اطلاع از معنای آن خالی از لطف نیست.

میلگرد سبک به میلگردی گفته می شود که وزن آن از وزن استاندارد کمتر باشد و در نتیجه محصول کیفیت پایین تری دارد و میلگرد سنگین به میلگردی می گویند که وزن آن از مطابق با وزن استاندارد باشد و محصول تولیدی کیفیت بالایی داد.

محاسبه وزن میلگرد آجدار

فرم سفارش آنلاین میلگرد

مطالب مرتبط با میلگرد