شاهین فلز سپاهان

هشتگ نصب خاموت

مقالات با برچسب نصب خاموت؛ مطالبی که در آنها از این عبارت استفاده شده تا دسترسی به دانشنامه بر اساس عبارات کلیدی تسهیل شود.

خاموت چیست

خاموت چیست + کاربرد و معرفی 5 نوع از آن

میلگردهای مصرفی در ساخت و ساز در دو مدل طولی و عرضی استفاده می شوند. میلگرد طولی، میلگردی است که در جهت طول سازه به کار می رود. و میلگرد عرضی که به آن خاموت نیز گفته می شود در جهت عرض سازه استفاده می شود.