شاهین فلز سپاهان

هشتگ میلگرد انتظار

مقالات با برچسب میلگرد انتظار؛ مطالبی که در آنها از این عبارت استفاده شده تا دسترسی به دانشنامه بر اساس عبارات کلیدی تسهیل شود.

اورلب میلگرد چیست

اورلب میلگرد چیست + انواع اورلپ میلگرد به 4 روش

یکی از چالش هایی که در سال های گذشته برای ساخت وساز وجود داشت، کوتاه بودن طول میلگرد بود. رفته رفته روش های مختلفی برای افزایش طول میلگرد، و وصل کردن آنها به یکدیگر به وجود آمد. یکی از محبوب ترین این روش ها اورلب میلگرد است.