شاهین فلز سپاهان

هشتگ منبع جمع آوری آهن قراضه

مقالات با برچسب منبع جمع آوری آهن قراضه؛ مطالبی که در آنها از این عبارت استفاده شده تا دسترسی به دانشنامه بر اساس عبارات کلیدی تسهیل شود.

آهن قراضه چیست

آهن قراضه چیست + دسته بندی آهن قراضه

آهن هایی که از منازل سطح شهر جمع آوری می گردند. یا در خط تولید صنایع مختلف خراب و از گردونه تولید خارج می شوند. و یا کلیه آهن آلات غیرقابل استفاده و ناکارامد، همگی جمع آوری شده و با عنوان آهن قراضه شناخته می شوند.