شاهین فلز سپاهان

هشتگ عوامل موثر بر خوردگی

مقالات با برچسب عوامل موثر بر خوردگی؛ مطالبی که در آنها از این عبارت استفاده شده تا دسترسی به دانشنامه بر اساس عبارات کلیدی تسهیل شود.

تفاوت خوردگی و زنگ زدگی

تفاوت خوردگی و زنگ زدگی

برای پرداختن به تفاوت خوردگی و زنگ زدگی می ‌توان این گونه بیان داشت که زنگ زدگی در واقع یکی از زیرمجموعه ‌های خوردگی است. در‌ حالی‌ که خوردگی به معنای تجزیه مواد به‌ دلیل وقوع واکنش‌ های شیمیایی و الکتروشیمیایی است.