شاهین فلز سپاهان

هشتگ سرعت خوردگی

مقالات با برچسب سرعت خوردگی؛ مطالبی که در آنها از این عبارت استفاده شده تا دسترسی به دانشنامه بر اساس عبارات کلیدی تسهیل شود.

واحدهای اندازه‌گیری خوردگی

واحدهای اندازه‌ گیری خوردگی

زوال یک ماده در نتیجه برهمکنش آن با محیط اطراف اتفاق می‌ افتد که امری کاملا طبیعی است. اگرچه این تعریف برای هر نوع ماده ‌ای قابل اجرا است، اما معمولاً برای آلیاژهای فلزی در نظر گرفته می‌ شود.